Slogan Tài chính & Đời sống
Yên Bái hướng tới tốp đầu khu vực về CCHC
01/08/2020 13:20
Trong 10 năm tới, Yên Bái hướng tới mục tiêu trở thành một trong những tỉnh tốp đầu của khu vực trung du và miền núi phía Bắc về cải cách hành chính (CCHC) và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Yên Bái hướng tới tốp đầu khu vực về CCHC
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Cụ thể, phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) thuộc nhóm 10 tỉnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) thuộc nhóm 20 tỉnh dẫn đầu của cả nước.

Ngày 31/7, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến với các sở, ngành, địa phương của tỉnh tổng kết công tác cải CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu kết luận Hôi nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy khẳng định, trong giai đoạn 2021-2030, Yên Bái xác định, CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kiên trì, nghiêm túc, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy nhấn mạnh hàng loạt các nhiệm vụ trọng tâm về CCHC của địa phương, trong đó nêu rõ nhiệm vụ tập trung xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình CCHC, cải thiện môi trường ĐTKD giai đoạn 2021 - 2030 và hàng năm của tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình, kế hoạch CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hàng năm và cả giai đoạn.

Về cải cách thể chế, tập trung rà soát, đánh giá, xây dựng bộ cơ chế, chính sách phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  thuộc thẩm quyền của địa phương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, liên thông với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, nhất là kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, quản lý tài sản công... Tổ chức triển khai đồng bộ các văn bản QPPL của Trung ương, địa phương trên địa bàn. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật; nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền các cấp.

Về cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo lộ trình. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp, chồng chéo, gây khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức phù hợp.

Phát huy vai trò của hệ thống phục vụ hành chính công các cấp, kết hợp với cung cấp dịch vụ bưu chính công ích. Bố trí đủ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện liên thông giữa các cơ quan trong cùng cấp và các cấp hành chính nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và giải quyết tốt TTHC, cung cấp dịch vụ công, dịch vụ công ích cho người dân, doanh nghiệp. Tăng tỷ lệ giải quyết TTHC trực tuyến cấp độ 3, 4.

Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công, trong đó có cơ chế huy động sự tham gia của công dân, tổ chức và các phương tiện thông tin truyền thông vào theo dõi, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công. Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

Tiếp tục rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của các cơ quan hành chính ở từng cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm; ban hành khung biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa. Thực hiện lộ trình đến hết 2025 giảm ít nhất 6% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức so sới năm 2021.

Tiếp tục đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ giao dự toán kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế bằng cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chỉ tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan; trước mắt tiếp tục áp dụng phương thức "khoán chi, đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ" đối với tất cả các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội.

Cơ cấu lại đầu tư công, cơ cấu lại thu chi ngân sách theo hướng giảm tỷ trọng chi đầu tư khu vực nhà nước, tăng tỷ trọng chi đầu tư khu vực ngoài nhà nước; tăng tỷ trọng chi đầu tư, giảm tỷ trọng và triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Triển khai hiệu quả mô hình đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử tỉnh, từng bước xây dựng kinh tế số, xã hội số; phát huy hiệu quả hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến liên thông, đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia.

Triệt để ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh và Chỉ số DDCI của các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy lưu ý các cơ quan chức năng của địa phương tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án của tỉnh, của các ngành, lĩnh vực, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tiếp cận, khai thác thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp.

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tích cực, chủ  động tháo gỡ các trở ngại đối với các doanh nghiệp, nhất là về thủ tục gia nhập thị trường, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường... theo hướng bình đẳng, công bằng, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới và trong nước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thực sự cần thiết; không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; chuyển mạnh từ "tiền kiểm"sang "hậu kiểm".

Nâng cao hơn nữa tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, đề cao trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở đối với người dân, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống nhân dân như: công khai, minh bạch các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; các khoản thu, chi ngân sách của cấp xã; các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất…

Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Nữ doanh nhân và Liên minh Hợp tác xã tỉnh nguyên cứu, bám sát các chủ trương, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển KT-XH của tỉnh để xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phù hợp với năng lực, sở trường của doanh nghiệp.

Tích cực tham gia nghiên cứu, phản biện; cùng cộng đồng doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất với chính quyền xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, sát thực tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, là cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, góp phần đưa cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương, của tỉnh tới doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các quy trình, thủ tục trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái nói chung.

Kịp thời tiếp thu, phản ánh các kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là những phản ánh về các cơ quan đơn vị, tổ chức, cán bộ gây khó khăn, nhũng nhiễu khi thực hiện thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp; thông tin tới Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, xử lý./.

Nguyễn Hoàng
Chủ tịch Tập Cận Bình gửi điện chia buồn đồng chí Lê Khả Phiêu từ trần
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh trong điện chia buồn, đồng chí Lê Khả Phiêu là người đồng chí và người bạn thân thiết của Đảng và nhân dân Trung Quốc, đã có đóng góp nổi bật vào việc thúc đẩy xây dựng quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Lãnh đạo các nước chia buồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần
Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần, lãnh đạo Nước Cộng hòa Cuba, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu kiểm soát chặt chẽ khâu xuất nhập cảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ hiện đang ở các chốt biên giới không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Nhật đóng 6 tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật (JICA) đã ký với Việt Nam Hiệp định vốn vay ODA, trị giá 36,626 tỷ yên cho dự án trang bị 6 tàu tuần tra.


Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến tại phiên họp thứ 47 diễn ra vào chiều 11/8.

Tin xem nhiều nhất
Bộ Y tế liên tiếp gửi công điện đốc thúc các địa phương tăng tốc truy vết người về từ Đà Nẵng
Lần thứ 3 liên tiếp, Bộ Y tế đã gửi Công điện đến các tỉnh, thành phố đề nghị đẩy nhanh tốc độ rà soát, xác minh, quản lý tất cả các trường hợp đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 1/7/2020 đã trở về địa phương.

"Đồng chí Lê Khả Phiêu luôn đau đáu về xây dựng Đảng, chống tham nhũng"
Điều đầu tiên khi nói về nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo cảm nhận của ông Vũ Quốc Hùng, đó là một người luôn hết lòng với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Cà Mau
Ngày 8/8, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Cà Mau.

Tin đã đăng
Đắk Lắk tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh
Ngày 31.7, Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt; Hội nghị BCH Đảng bộ; Hội nghị ban thường vụ Tỉnh uỷ để thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử tham gia BCH, BTV, UBKT Tỉnh uỷ và các chức danh lãnh đạo quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026.

Hà Nội đóng cửa quán karaoke, dừng hoạt động đông người từ 0h ngày 1/8
Từ 0h ngày 1/8, Hà Nội yêu cầu dừng tất cả hoạt động đông người như lễ hội, hàng nước vỉa hè, các quán bar, karaoke để phòng dịch Covid-19.

Sơn La cần đa dạng hóa nguồn thu, tránh phụ thuộc vào thủy điện
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị tỉnh Sơn La tìm mọi giải pháp khơi thông những tiềm năng lớn về phát triển như sản xuất nông nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch... nhằm đa dạng hóa nguồn thu ngân sách địa phương, giảm phụ thuộc vào thủy điện.

Phó Thủ tướng: Khoanh gọn, dập sớm ổ dịch ở Đà Nẵng
Chiều 31/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ  đạo chủ trì cuộc họp.


Sau Trung Lương – Mỹ Thuận là Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ – Cà Mau
Ngày 31.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại tỉnh Tiền Giang. Thủ tướng chỉ đạo, phải hoàn thành dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thật tốt, làm tiền đề thực hiện tiếp các dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và Cần Thơ – Cà Mau.

25 năm Việt Nam tham gia ASEAN: Dấu ấn trên con đường hội nhập
Năm 2020 đánh dấu mốc 25 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - một chặng đường lịch sử trên con đường hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đưa công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ và Nhật Bản về nước
Trong các ngày 29 và 30/07, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đưa gần 300 công dân Việt Nam từ sân bay quốc tế San Francisco, Hoa Kỳ và Narita, Nhật Bản về nước an toàn.

Việt Nam trao tặng vật tư y tế hỗ trợ các nước châu Phi
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều ngày 30/7/2020, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã chủ trì buổi lễ trao tượng trưng số hàng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam gồm khẩu trang vải kháng ....

Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân
Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh điều này tại Hội thảo khoa học “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


Bình Dương muốn lắp trạm thu phí lấy tiền cải tạo đường
UBND tỉnh Bình Dương đề xuất lắp trạm thu phí trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn để lấy nguồn thu làm dự án cải tạo đường 9.623 tỷ đồng.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Chưa đặt vấn đề cách ly xã hội Hà Nội, TPHCM ngay
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, hiện Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhưng "chưa đặt vấn đề cách ly xã hội".

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc tại Lai Châu
Chiều ngày 29/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản, ứng phó đại dịch COVID-19
​Ngày 29.7.2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Nhật Bản theo hình thức trực tuyến.

Phó Thủ tướng Phạm Binh Minh thị sát khu vực biên giới tại Lào Cai
Sáng 29/7, nhân chuyến công tác các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Điện Biên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thi thị sát và kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới của tỉnh Lào Cai.

Thủ tướng: Bí thư, Chủ tịch phải ra tay, hệ thống chính trị vào cuộc, người dân phải cảnh giác
Sáng nay (29/7), chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nêu cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong bối cảnh tình hình phức tạp.

Trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI năm 2020
Tối 28/7, tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội diễn ra lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI năm 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo công tác thông tin Đối ngoại Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm truyền thống Công an nhân dân
Chiều 28/7, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin về một số hoạt động trọng tâm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020); 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nigeria
Chiều 28/7, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Francis Young Efeduma, Đại sứ Nigeria tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, nhất trí rằng, khi đại dịch COVID-19 qua đi, hai bên sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại.

Các đồng chí Nguyễn Đức Chung, Bùi Huyền Mai ký Chương trình phối hợp
Chiều 28.7, Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh tới dự.

Hội đồng Bảo an họp về tình hình Mali và phụ nữ ở Afghanistan
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp về phụ nữ ở Afghanistan và thảo luận tình hình Mali.

Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn Thủ đô
Sáng 28.7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2020).

25 năm gia nhập ASEAN: Việt Nam vững vàng vươn ra "biển lớn”, hội nhập toàn cầu
Sau 25 năm gia nhập vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (28/7/1995 – 28/7/2020), Việt Nam đã từng bước hội nhập với tâm thế ngày càng tự tin, tích cực, chủ động và không ngừng phát huy vai trò là một đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm. Điều này cũng giúp giúp Việt Nam ngày càng vững vàng hơn khi vươn ra "biển lớn" - hội nhập toàn cầu.

Trưởng đại diện WHO: "Chúng tôi rất ấn tượng với những gì Việt Nam đã làm"
Chiều 27.7, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) đã họp với đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các tổ chức, chuyên gia quốc tế về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng: Hệ thống tín dụng cần thực hiện nhiệm vụ kép rất đặc thù
Chiều nay (27/7), tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Rà soát năng lực, chủ động chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực xét nghiệm tại chỗ
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 27.7, Bộ Y tế đã gửi Công văn Khẩn số 3982/BYT-DP về việc thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Chỉ đạo quốc gia họp triển khai công tác phòng, chống COVID-19
Sáng 27/7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) đã họp triển khai công tác phòng, chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ  Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Thủ tướng yêu cầu 2 bộ giúp Đà Nẵng dùng công nghệ truy vết diện rộng
Thủ tướng yêu cầu 2 bộ TT-TT, KH-CN hỗ trợ Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truy vết trên diện rộng, nhất là các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, kể cả khách du lịch.

Phó Thủ tướng Thường trực thăm nạn nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Bình
Chiều 26/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Bình, sáng 26/7.

Dân vận khéo là công cụ nâng cao chất lượng hoà giải ở cơ sở
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khi trao đổi với phóng viên Báo điện tử Chính phủ về công tác dân vận trong hoạt động hoà giải, chuẩn bị cho Hội nghị “Công tác dân vận trong hoạt động hoà giải” do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Toà án nhân dân tối cao tổ chức tới đây.

Kiên quyết không để tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian tới.

Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:
- Ông Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   Logo Tài chính & Đời sống
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106 - Email: quangcao@taichinhdoisong.vn
Logo Tài chính và đời sống TAICHINHDOISONG.VN
- Địa chỉ: 31 Đường D6 - KDC Hưng Phú, Khu Phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy phép số 63/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/2018.
Chịu trách nhiệm nội dung:   Phạm Ngọc Chình.
- Email: info@taichinhdoisong.vn
Vận hành bởi
  •   
  • Công ty TNHH Truyền Thông Finance Life
Liên hệ quảng cáo:
- Hotline: 0988 106 106
- Email: quangcao@taichinhdoisong.vn